Somokvárie

70 x 50 – acrylic on canvas – 2016

Prev PostPrayer, Fasting, Meditation
Next PostM.