Olejomalba bez názvu – 2020

120×80 cm – olejomalba, kresba uhlem – 2020

Prev PostOilpainting no name
Next PostOilpainting no name - 2020