70×50 cm – akrylová malba, kresba uhlem

Prev PostMartin Kupka
Next PostJozef Síkela