Grafika – suchá jehla, monotyp – 2017

suchá jehla, 2017

Prev PostImmortality
Next PostGraphic - dry etching, monotype - 2017